STADGAR FÖR VÄSTERÅS STIFTS KYRKOSÅNGSFÖRBUND

Antagna vid förbundsstämma 21 augusti 2010

 

1. ÄNDAMÅL

 

Västerås Stifts Kyrkosångsförbund (VSKf) är en organisation inom Västerås stift för körsångare, kyrkomusiker, präster och andra som är intresserade av kyrkomusik.

 

VSKf's syfte är

- att stärka kyrkomusikens ställning och särskilt körsångens ställning inom   

  Svenska kyrkan.

- att vara ett forum för samtal kring kyrkomusikaliska och andra frågor som berör

  körsångare, kyrkomusiker och präster i deras gemensamma uppgift i

  gudstjänstsammanhang.

 

2. ORGANISATION

 

VSKf är anslutet till Sveriges Kyrkosångsförbund

 

VSKf utövar sin verksamhet inom Västerås stift och dess kontrakt genom kyrkosångshögtider, kurser, studiedagar m.m.

 

Verksamheten leds av en styrelse utsedd av förbundsstämman och organiseras i sektioner som t.ex. Ung kyrkomusik.

 

3. MEDLEMSKAP

 

VSKf's medlemmar består dels av kollektiva medlemmar, dels av enskilda medlemmar.

 

De kollektiva medlemmarna utgörs av kyrkomusikgrupper eller motsvarande (körer, instrumentalensembler eller liknande). De enskilda medlemmarna är enskilda personer som är direktanslutna till VSKf.

 

Inträde i VSKf vinns genom betalning av årsavgiften, vars storlek fastställs av förbundsstämman. Årsavgiften inkasseras av kassören vid varje års början och ska vara inbetald senast den första maj.

 

Medlemmar som inte uppfyller sina förpliktelser enligt dessa stadgar eller agerar i strid med dess anda kan uteslutas genom beslut av förbundsstämman.

 

4. FÖRBUNDSSTÄMMA

 

Ordinarie förbundsstämma hålls vartannat år. Kallelse till förbundsstämma sänds ut en månad i förväg. Vid förbundsstämman äger varje kollektiv medlem tre röster och varje enskild medlem en röst.

 

Vid ordinarie förbundsstämma ska förekomma:

a) val av ordförande för förhandlingarna,

b) val av sekreterare för förhandlingarna,

c) val av två personer som tillsammans med ordföranden ska justera  

    förbundsstämmans protokoll samt vara rösträknare,

d) upprop av ombud,

e) frågan om förbundsstämmans utlysande skett enligt stadgarna,

f) fastställande av dagordning,

g) föredragning av verksamhetsberättelse, årsredovisning och

    revisionsberättelse

h) beslut om ansvarsfrihet

i) val av ordförande, förbundsdirigenter samt fem övriga ledamöter jämte

   suppleanter i förbundsstyrelsen,

j) val av två revisorer jämte suppleanter,

k) val av valberedning

l) beslut om årsavgiftens storlek.

 

Motioner lämnas till VSKf's sekreterare senast tre veckor före förbundsstämman.

 

Val ska, om något ombud yrkar det, ske med slutna sedlar. Vid lika röstetal vid personval avgör lotten. I övriga frågor har ordföranden utslagsröst.

 

Förbundsstämman kan utse hedersledamöter. Till hedersledamot kan utses en person som visat särskilt stort intresse och genom sitt engagemang  betytt mycket för VSKf's verksamhet.

 

Ändringar av stadgarna kan ske vid ordinarie förbundsstämma och kräver minst tvår tredjedels majoritet av rösterna. Ändringsförslaget ska dessförinnan ha behandlats av styrelsen.

 

5. STYRELSEN

 

VSKf's löpande angelägenheter handhas av en styrelse bestående av nio personer.

 

Vid valet av dessa bör om möjligt olika verksamhetsformer och medlemskategorier representeras liksom olika geografiska områden i stiftet. I styrelsen ska tre förbundsdirigenter ingå.

 

Förbundsordförande väljs för två år av förbundsstämman.

 

Förbundsstämman väljer övrig styrelse för en period av fyra år, varvid halva styrelsen väljs vid varje förbundsstämma för att kontinuiteten  i styrelsens arbete ska tillvaratas. Samtidigt utses personliga suppleanter utom för ordförande och förbundsdirigenter. Den nya styrelsen tillträder vid årsskiftet efter förbundsstämman.

 

Styrelsen utser inom sig för två år vice ordförande, sekreterare, kassör, och arbetsutskott samt ledamöter i förbundets sektioner och samarbetsorgan med andra stiftsorganisationer.

 

Styrelsen är beslutsmässig då minst fem ledamöter är närvarande.

 

Styrelsen ansvarar för att ekonomisk plan upprättas för kommande mandatperiod och föredras för förbundsstämman.

 

Kassören ska före den första mars varje år ställa räkenskaperna, som förs per kalenderår, till revisorernas förfogande. 

 

6. VSKF'S UPPLÖSANDE

 

VSKf kan upplösas genom beslut med minst tre fjärdedels majoritet av två på varandra följande förbundsstämmor. Ett beslut om upplösning innefattar också ett beslut med tre fjärdedels majoritet om hur VSKf's tillgångar ska fördelas.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.