STADGAR FÖR VÄSTERÅS STIFTS KYRKOSÅNGSFÖRBUND

Antagna av förbundsstämman den 25 augusti 2018

 

1. ÄNDAMÅL

Västerås Stifts Kyrkosångsförbund (Vskf) är en organisation inom Västerås stift för körsångare, kyrkomusiker, präster och andra som är intresserade av kyrkomusik.

Vskf's syfte är

– att stärka kyrkomusikens ställning och särskilt körsångens ställning inom  

  Svenska kyrkan.

– att vara ett forum för samtal kring kyrkomusikaliska och andra frågor som berör

  körsångare, kyrkomusiker och präster i deras gemensamma uppgift i

  gudstjänstsammanhang.

 

2. ORGANISATION

Vskf är anslutet till Sveriges Kyrkosångsförbund

Vskf utövar sin verksamhet inom Västerås stift och dess kontrakt genom kyrkosångshögtider, kurser, studiedagar m.m.

Verksamheten leds av en styrelse utsedd av förbundsstämman och organiseras i sektioner som t.ex. Ung kyrkomusik.

 

3. MEDLEMSKAP

Vskf's medlemmar består dels av kollektiva medlemmar, dels av enskilda medlemmar.

De kollektiva medlemmarna utgörs av kyrkomusikgrupper eller motsvarande (körer, instrumentalensembler eller liknande). De enskilda medlemmarna är enskilda personer som är direktanslutna till Vskf.

Inträde i Vskf vinns genom betalning av årsavgiften, vars storlek fastställs av förbundsstämman. Årsavgiften inkasseras av kassören vid varje års början och ska vara inbetald senast den första maj.

Medlemmar som inte uppfyller sina förpliktelser enligt dessa stadgar eller agerar i strid med dess anda kan uteslutas genom beslut av förbundsstämman.

 

4. FÖRBUNDSSTÄMMA

Ordinarie förbundsstämma hålls vartannat år. Kallelse till förbundsstämma sänds ut senast en månad i förväg. Vid förbundsstämman äger varje kollektiv medlem tre röster och varje enskild medlem en röst.

Vid ordinarie förbundsstämma ska förekomma:

a) val av ordförande för förhandlingarna

b) val av sekreterare för förhandlingarna

c) val av två personer som tillsammans med ordföranden ska justera förbundsstämmans protokoll samt vara rösträknare

d) upprop av ombud

e) frågan om förbundsstämmans utlysande skett enligt stadgarna

f) fastställande av dagordning

g) föredragning av verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelse

h) beslut om ansvarsfrihet

i) val av ordförande

j) val av sekreterare, kassör, vice ordförande samt två övriga ledamöter jämte personliga suppleanter i förbundsstyrelsen

k) val av ungdomsledamot samt dess suppleant, vilka ska vara 29 år eller yngre vid           valtillfället

l) val av förbundsdirigenter

m) val av två revisorer jämte suppleanter

n) val av valberedning, tre personer, varav en är sammankallande

o) beslut om årsavgiftens storlek

Motioner lämnas till Vskf's sekreterare senast tre veckor före förbundsstämman.

Val ska, om något ombud yrkar det, ske med slutna sedlar. Vid lika röstetal vid personval avgör lotten. I övriga frågor har ordföranden utslagsröst.

Förbundsstämman kan utse hedersledamöter. Till hedersledamot kan utses en person som visat särskilt stort intresse och genom sitt engagemang betytt mycket för Vskf's verksamhet.

Ändringar av stadgarna kan ske vid ordinarie förbundsstämma och kräver minst två tredjedels majoritet av rösterna. Ändringsförslaget ska dessförinnan ha behandlats av styrelsen.

 

5. STYRELSEN

Vskf's löpande angelägenheter handhas av en styrelse bestående av tio personer.

(ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, två ledamöter, en ungdomsledamot,

tre förbundsdirigenter)

Vid valet av dessa bör om möjligt olika verksamhetsformer och medlemskategorier representeras liksom olika geografiska områden i stiftet. I styrelsen ska tre förbundsdirigenter ingå.

Förbundsordförande väljs för två år av förbundsstämman.

Förbundsstämman väljer övrig styrelse för en period av fyra år, varvid halva styrelsen väljs vid varje förbundsstämma för att kontinuiteten i styrelsens arbete ska tillvaratas. Samtidigt utses personliga suppleanter utom för ordförande och förbundsdirigenter. Den nya styrelsen tillträder vid årsskiftet efter förbundsstämman.

Styrelsen utser inom sig ledamöter i förbundets sektioner och samarbetsorgan med andra stiftsorganisationer.

Styrelsen är beslutsmässig då minst fem ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

I arbetsutskottet (AU) ingår förbundsordförande, vice förbundsordförande, sekreterare, kassör, förbundsdirigenter samt en ledamot ur sektionen Ung kyrkomusik.

Styrelsen ansvarar för att ekonomisk plan upprättas för kommande mandatperiod och föredras för förbundsstämman.

Kassören ska före den första mars varje år ställa räkenskaperna, som förs per kalenderår, till revisorernas förfogande.

 

6. VSKF´S UPPLÖSANDE

Vskf kan upplösas genom beslut med minst tre fjärdedels majoritet av två på varandra följande förbundsstämmor. Ett beslut om upplösning innefattar också ett beslut med tre fjärdedels majoritet om hur Vskf's tillgångar ska fördelas.

 

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.